گفت و گوی داغ سبز اندیشیدن درباره ی محیط زیست، ما را به موضوعات زیادی در حوزه ی سیاست، اقتصاد، اجتماع و روان آدمی رهنمون می کند. اینجا می خواهیم درباره ی این موضوعات بیاندیشیم، بنویسیم و گفت و گو کنیم. http://gdsabz.mihanblog.com 2020-09-25T00:14:12+01:00 text/html 2014-01-12T16:48:18+01:00 gdsabz.mihanblog.com احمد محیط زیست؛ یک مسئله ی امنیتی http://gdsabz.mihanblog.com/post/149 <p align="justify"><font size="2"><br></font></p><p align="justify"><font size="2">این یك گزاره اثبات شده است: اگر كنشگرانِ محیط زیست می‌خواهند تاثیرگذار باشند باید اهداف موردنظرشان را با مفاهیم زیر پیوند بزنند: مفاهیم اقتصادی، مفاهیم سیاسی، مفاهیم اجتماعی.</font></p><p align="justify"><font size="2">ارتباط انسان و محیط زیست با این مفاهیم پیوند خورده است و رسالتِ كنشگرِ محیط زیست، استخراجِ این ارتباط از هزاران بود و نبود و باید و نباید دیگر و بازتولید آنها به عنوان یك تابو، ‌یك سمبل یا یك هدف گسترده اجتماعی است. این‌گونه است كه محیط زیست در اقتصاد با مفهوم توسعه پایدار و حسابداری سبز بازتولید می‌شود، در سیاست به احزاب سبز و تبدیل خواست عمومی به خواست سیاسی و اراده سیاسی منجر می‌گردد و در جامعه، خاستگاه‌های چالش‌های اجتماعی را پیش روی شهروندان می‌گذارد. اما از بطن این سه مفهوم، مفاهیم جدیدی بر می‌آید که همزمان زیر مجموعه و برآیندِ آن سه است: مفاهیم امنیتی.</font></p><p align="justify"><font size="2">این چند سطر خلاصه‌ای است از داستانی بزرگ و مفصل كه برای فعالان و دوستداران محیط زیست تقریر می‌شود تا بدانیم چشم اندازمان كجاست و در كجا ایستاده‌ایم:</font></p><p align="justify"><font size="2"> «امنیت» در دوران پس از جنگ سرد تعاریف دیگرگونه‌ای در جهان یافت. با متفكرینی چون «باری بوزان» و «الی ویور» جرقه زد و در «مكتب كپنهاگ» قوام آمد تا جایی كه سازمان‌های بزرگ تحقیقاتی و امنیتی سراسر جهان روال‌های قدیمی پژوهش امنیتی را رها كردند و روال نو را در پیش گرفتند؛ كه جهان‌شمول‌تر بود و موشكافانه‌تر. </font></p><p align="justify"><font size="2">در نظریه امنیت نو، «زرادخانه» نیست كه ضامن و نگهبان و مجریِ امنیت شناخته می‌شود بلكه بافت اجتماعی منطقه‌ای،‌ نوع و فلسفه ارتباط انسان‌ها با یكدیگر و با جهان پیرامون است كه جایگاه قوت امنیتی است و جایگاه خطر، ‌البته. در چنین شرایطی و با چنین فرضی، دیگر تنها مرجع امنیت،‌ نه دولت، كه همزمان گروه‌های غیردولتی فراملی و فروملی و تروریسم توامانند.</font></p><p align="justify"><font size="2">این كلمات، از آنِ باری بوزان است: </font></p><p align="justify"><font size="2">«ما بر روی بعضی از ابعاد همچون امنیت اقتصادی و زیست محیطی كه از دهه 1980 اهمیت آن دو چندان شده، تأكید بیشتری می‌ورزیم و به این باوریم كه باید مورد تأمل جدی واقع شوند.&nbsp; از یكسان انگاری مسایل نظامی ـ امنیتی در مناطقی مانند خاورمیانه، به شدت انتقاد می‌‍كنیم و بر این باوریم كه نباید هر مسأله نظامی‌ای را چونان یك مقوله امنیتی تلقی كرد...»[1] </font></p><p align="justify"><font size="2">امنیت پایدار مستلزم امكان استفاده از پتانسیل‌های آبی، خاكی و هوایی در مناطقی است كه بشر سکونت دارد بی‌آنكه تنش، نزاع، مهاجرت و فروپاشی طبقاتی و اجتماعی به وقوع پیوندد؛ و از این جنبه است كه كنشِ محیط زیستی با مسئله «امنیت» پیوند می‌خورد. از این نظر، بازدهی اسف بارِ آب، بی‌آب كردنِ پایین دست سدها،&nbsp; خشك شدن دریاچه‌ها، آلودگی هوا و... موضوعاتی به غایت امنیتی محسوب می‌شوند؛ چراكه اساس نظم اجتماعی كشور را در بسیاری از مناطق بر هم زده اند. از یاد نبریم با خشك شدن هامون، چه بر سر كشاورزی و گاومیش داری زابل آمد و مردم محروم آن مناطق را برای امرار معاش به چه راه‌هایی كشاند. منطقه «كربال» فارس را فراموش نكنیم كه بر سر روستاهای پایین دست چه آمد و چه پرونده‌های قضایی ناشی از جرم «مردمِ مجبور به مهاجرت شده» در شهرستان‌های استان فارس كه گشوده نشد. باغ‌های نمك سود شده «عجب شیر» را جلوی چشممان بیاوریم و مهاجرت گسترده‌ای كه سایه‌اش هر لحظه بر سر مردمان آذربایجان شرقی است با همه تبعات و خطراتش... واقعه از این دست بسیار است.</font></p><p align="justify"><font size="2">موضوع محیط زیست در ایران نه تنها یك «موضوعِ امنیتی»، كه دیگر حاوی یك «بحرانِ امنیتی» است؛ و رفع و رجوع معضلات زیست محیطی از نظر تئوریك نه فقط به دولت رفاه یا حكمرانی خوب (یا در سطوح پایین‌تر،‌ خدمت رسانی دولت تكنوكرات به شهروندان)،‌ كه باید به مشكلات عاجل امنیتی مرتبط شود.&nbsp; رسالت كنشگر محیط زیست در درجه نخست شناخت اولویت‌ها،‌ سپس یافتن پایه‌های علمی معتبر برای تشریح مشكلات و در مرحله آخر، ایجاد گفتمانِ اقتصادی،‌ سیاسی و اجتماعی برای نهادینه کردن فهمِ ارتباط میان محیط زیست و امنیت عمومی است.</font></p><p align="justify"><font size="2"><br>پی نوشت: </font></p><p align="justify"><font size="2">1- بوزان، ویور، وایدر. «امنیت، چارچوبی تازه برای تحلیل». انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی</font></p><p align="justify"><font size="2"><br></font></p><p align="justify"><font color="#000099" size="2"><b><a href="http://isdle.ir/news/index.php?news=9559" target="_blank" title="">لینک مقاله در سبزپرس</a></b></font></p><p align="justify"><br></p><p align="center"><a href="http://isdle.ir/news/index.php?news=9559" target="_blank" title=""><font size="2"><img src="http://www.dr.com.tr/pimages/Content/Uploads/ArtistImages/artist_16444.jpg?ver=30072013" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></a></p><p align="center"><font size="2">باری بوزان</font><br><a href="http://isdle.ir/news/index.php?news=9559" target="_blank" title=""><font size="2"></font></a></p><font size="2"> </font> text/html 2013-11-28T06:57:35+01:00 gdsabz.mihanblog.com احمد داستانِ سربازانِ واقعیِ چوبی http://gdsabz.mihanblog.com/post/148 <div align="justify"><font size="2">1- نخل ها درختانی اسرار آمیزند: قدبلند و مغرور با ریشه هایی عجیب محکم. با هوایی خنک و سایه ای عجیب خوش در گرمای سرزمینهای گرمسیر. نخل ها محترم ترین درختان زمینند به سبب غرور و استحکامشان و بلند روییدنشان در شرایط&nbsp; سخت.&nbsp;شاید&nbsp;به&nbsp;دلیل همین احترام است که با "نفر" شمارش می شوند؛ تنها گیاهی که واحد شمارشش نفر است.</font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> 2- جانم برایت بگوید که، تصویر نخلهای سربریده و سوخته را اگر دیده باشی خودت می فهمی که جزو غم انگیزترین صحنه هاست: جنازه های ایستاده، بی سر... خشونتی بی انتها در بطن خود دارد که خشم و اشک را توامان به جوش می آورد...خوزستان هنوز خاطره ی نخلهای سربریده و سوخته با دستهای بی رحم بعثی ها را در خود زنده دارد. (بعضی خاطره ها زنده اند. مجسمند. باید به مکانش بروی تا زمانش را ببینی...) خیانت خائنان و بی کفایتی بی کفایتان هم در این سالها کارون خروشان را طوری از نفس انداخت که آب خلیج فارس به اروند برگشت و خاک را شور کرد و نخلهای حاشیه به نفس تنگی افتادند. تصویری که از نخلستانهای کرانه ی اروند دیده می شود تصویر نخلهای خشک شده - و همچنان سرپا- است.</font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> 3- ارتش معظم انگلستان (همانهایی که با دیدن کلیپ بازگشت سربازانش به خانه ها و بغل کردن زن و بچه هایشان اشک می ریزیم) برای تدارک وسعتِ دید و نظارت هلکوپتری بر فراز خرابه های عراق - همانجایی که آدمهایش افقی اما نخلهایش همچنان عمودی بودند، و سایه گستر- بخش بزرگی از نخلهای مناطق تحت حفاظتش (!) را گردن زد. تصویری را تصور کن که هلیکوپترهای جنگی از فراز ستونهایی چوبی می گذرند...جنازه های چوبی... و ایستاده... و کلیپی هم در اینترنت ازشان به اشتراک گذاشته نشد تا با دیدنشان احساساتی شویم!</font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> 4- کسی می گفت در این یازده سال بیش از چهل درصد خاک عراق آلوده به مواد شیمیایی از جمله اورانیوم ضعیف شده ی حاصل از نظارتِ (!) ارتشهای غربی شده است. آن طرف چند هزار "نفر" نخل سر بریده - که نگهبان خاک و هوایند- این طرف خائنین و بی کفایتان و بازهم نخلهای سوخته... پس کدام سرباز جلوی ریزگردها را بگیرد؟ نماینده ی اندیمشک بالاخره به حرف آمده و گفته در ریزگردها اورانیوم ضعیف شده هم هست. موضوعی که چندین سال همه انکارش می کردند: از مسئولین محترم تا اساتیدِ خریداری شده توسط همان مسئولین محترم! سونامی سرطان در راه است و قربانیانش پیش از همه مردم خوزستانند.... کاری از سربازان مرزبانی برای جلوگیری از این مهمان متجاوز ناخوانده برنمی آید. سربازان واقعی را پیش از این کشته بودیم، سربازان واقعیِ چوبیِ مغرور را.</font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> 5- زمانی مردی بود که از شرّ این مردم خائنِ بی کفایتِ حیف نانِ محترم (!) به آغوش نخلها پناه می برد و می گریست... ما برای گریستن که نه، برای نفس کشیدن و زنده ماندن به کجا پناه ببریم؟</font><br></div><font size="2"><br></font><div align="center"><font size="2"><img src="http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/37936045.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="328" hspace="0" vspace="0" width="438"></font><br><br><br></div> text/html 2013-09-10T08:25:40+01:00 gdsabz.mihanblog.com احمد آنچه باید از خانم ابتکار خواست http://gdsabz.mihanblog.com/post/147 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2">سوال اولیه این است که چرا تقریبا تمامی فعالان محیط زیست کشور از انتصاب خانم معصومه ابتکار به ریاست سازمان محیط زیست شادمان و یا حداقل راضی اند؟ پاسخش تا حدودی روشن است: خانم ابتکار متمایل به جریانی است که فعالیتهای مدنی و اصلاح ساختاری و سازمانی در آن جریان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارتباط پویا با کارشناسان و فعالان این حوزه و "نترسیدن" از رسانه ها از شاخصه های ایشان است که می تواند عملکرد سازمان متبوعش را به سمت شفافیت و کارآمدی بیشتر سوق دهد.</font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2">اکنون نوبت فعالان محیط زیست است که برای یک بار هم که شده دور هم بنشینند و سندی جامع، واقع نگر و کاربردی تنظیم و تسلیم خانم ابتکار نمایند و در طول مدیریت ایشان به وقوع پیوستن مفاد آن را پایش نمایند. به عقیده ی نگارنده سند مذکور بایستی موارد کلی زیر را در خود جای دهد.</font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-right:54.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="2">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پیشبرد پروسه های تحقیقاتی، کوشش و همکاری در جهت تکمیل سند آمایش سرزمین، به سرانجام رساندن تحقیقات اقتصادی و حسابداری سبز در ایران، تحقیقات در جهت اصلاح ساختاری سازمان محیط زیست و سایر موضوعات مرتبط.</font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:54.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="2">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رشد اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان، متخصصان و کارشناسان حوزه های مرتبط با محیط زیست.</font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:54.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="2">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ساماندهی و قوام دهی به فعالیتهای مدنی محیط زیستی، ارائه ی مکانیسمهای بهبود و گسترش فعالیت NGO ها و رسانه ها؛ چه از طریق اصلاحات بروکراتیک و چه پشتیبانی های مالی و سیاسی.</font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:54.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="2">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایستادگی بی قید و شرط دربرابر هرگونه تجاوز به مناطق چهارگانه ی حفاظتی و بیرون راندن متجاوزین کنونی.</font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:54.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="2">5-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مقاومت در برابر مصوبه های غیرقانونی و مخربِ مراجع مقنن و عدم باج دهی.</font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-right:54.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="2">6-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارتباط پویا با وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط جهت یافتن راه حلی معقول برای بحران آبی کشور.</font></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-right:54.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="2"><br></font></p><font size="2"> </font><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br><font size="2">هر کدام از این موارد را توسط کمیته های تخصصی می توان شرح و بسط داد و همچنین موارد جدیدی را نیز بر آنها افزود. کوتاه سخن آنکه&nbsp; اکنون که نشانه های بهبود نمایان شده است بایستی فرصت را غنیمت شمرد؛ به عقیده ی نگارنده، محاسبه ی کمی و کیفی این موضوعات بر عهده ی زعمای فعال محیط زیست در کشور می باشد.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><br><img src="http://www.zendeginews.com/photoNews/a4edef2e-02de-4bb8-b0b2-bf3a11334266.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="362" hspace="0" vspace="0" width="361"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><br></p><font size="2"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2013-08-18T06:44:17+01:00 gdsabz.mihanblog.com احمد "منِ زیر کتابها مدفون؟" یا "نسبتِ میان تئوری و عمل" http://gdsabz.mihanblog.com/post/146 <div align="justify"><font size="2"><br>یکی از خوانندگانِ <u><i><a href="http://isdle.ir/news/index.php?news=9026" target="_blank" title="">مقاله ای</a> </i></u>که اخیرا توسط سبزپرس منتشر شده از نگارنده انتقاد کرده که این نوشته ها به درد همان کتابها می خورد و در دنیای واقعی مفهومی ندارد (نقل به مضمون). یکی از گره های کار فعالان اجتماعی - و محیط زیستی- در ایران همین موضوع است: نسبتِ زندگی واقعی ما با تئوریهای موجود در کتابها چیست؟</font><br><br><font size="2">ما فعالان محیط زیست چقدر می توانیم به الگوها و راهبردهای تئوریک علوم اجتماعی استناد کنیم و بر مبنای آنها برای فعالیتهایمان روشی برگزینیم؟ و یا اینکه آن حرفها صرفا به درد همان کتابها می خورند و دنیای واقعی کاملا متفاوت از نوشته های کتابهاست؟ پاسخ این سوالها به ذات و ماهیت علوم اجتماعی باز می گردد.</font><br><br><font size="2">علوم اجتماعی، رویکرد اندیشمندان به پدیده های تجربی جامعه و سعی در فرمولبندی آنها از زاویه ی دید خودشان است. بحثهای فراوانی در اینکه آیا علوم اجتماعی را می توان در زمره ی Science قرار داد یا خیر درگرفته است. مشخصات اصلی علم عبارت است از: 1- توانایی ارائه ی فرمولی دقیق، دائمی و مرتبط، 2- توانایی تعمیم و پیش بینی و 3- توانایی رسیدگی به داده ها و تعمیم ها . آیا در مورد علوم اجتماعی می توان چنین شرایطی را محقق دانست؟</font><br><br><font size="2">مسلما نه همیشه. اما علوم انسانی روشهای مخصوص به خودش را دارد و نمی توان همان روشهای علوم طبیعی را در باره ی آن به کار برد. فلسفه ی علم و استراتژی رسیدن به حقیقت در مورد علوم طبیعی و اجتماعی متفاوت است. این به مخاطب و خواننده باز می گردد که حدود و ثغور هر نظریه و هدف آن را بداند و نسبت آن را با واقعیت بسنجد. برخی از نظریات اجتماعی، مختص زمان و مکان خاصیند و برخی دیگر شاخصه هایی دارند که آنها را از جهانشمول بودن باز می دارد. تطبیق تئوری و فضای واقعی، هنر برنامه ریز اجتماعی است که تکنیکهای خودش را دارد.</font><br><br><font size="2">پس بدین ترتیب، تئوریهای اجتماعی را نه می توان دور ریخت و نه قالبی فراگیر برای همه ی وضعیتها دانست. متاسفانه در ایران به دلیل بدفهمی علم، بیشتر مردم و حتی فعالان مدنی، جامعه ی ایران را بی قاعده و قانون تصور می کنند و به خیالشان نظریه های اجتماعی در غرب تحت رفتارهای منظم اجتماعی به وجود آمده است، غافل از اینکه اگر ما برای جامعه قواعدی نمی بینیم، مشکل از چشمهای ماست و نه جامعه! کمبود تئوریهایی که بتواند مشخصات جامعه ی ایرانی را در ساختاری نظری جای دهد ضعف متفکران ماست. حتی برای هرج و مرج هم قوانین و نظریاتی وجود دارد که می تواند - حتی اندکی- روشن کننده ی ادامه ی مسیر باشد. کلید ماجرا در فهم درست از علوم اجتماعی است.</font><br><br><font size="2">اما در مورد موضوع مقاله ی اخیر و نقد آن خواننده ی گرامی: همپایی با جامعه ی مدنی جهانی و یا حساس کردن سازمانهای بین المللی موضوعی نیست که مختص کتابها باشد.این یک تجربه ی احساس شده ی جهانی است که سازمانهای بین المللی می توانند نقش اهرم در موضوعات مختلف بازی کنند و سیاستهای داخلی کشورها را تغییر دهند. استفاده از تجربیات فعالان جهان و راهکارهایی که آنها در جوامع پیچیده ی خودشان اتخاذ کرده اند هم می تواند الهام بخش باشد.</font><br><br><br><div align="center"><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6p1htJLQgy7vH2FHVPDEog2mKV6tGcREFBjNN-iRtBZ2rj0LZ6g" alt="" align="bottom" border="0" height="453" hspace="0" vspace="0" width="353"><br><br><font size="1">اگوست کنت؛ پد جامعه شناسی<br>او بر این عقیده بود که علوم اجتماعی را نمی توان science دانست</font><br></div></div> text/html 2013-08-11T07:35:49+01:00 gdsabz.mihanblog.com احمد چگونه یک قربانی می تواند ناجی دیگران شود؟ http://gdsabz.mihanblog.com/post/145 <div align="justify"><font size="2"><br>جمله ی&nbsp; بالا حاوی استفهام انکاری است. فعالان محیط زیست ایران قربانی همان شتر-گاو-پلنگی هستند که مدعی مبارزه با آنند. درباره ی این موضوع بسیار می توان نوشت و از جنبه های مختلف می توان به آن اشاره کرد. امروز می خواهم درباره ی یکی از وجهه های این "قربانی شدن" بنویسم.</font><br><br><font size="2">اما چرا نوشتم "قربانی". به عقیده ی من، ما داریم از سیستمی انتقاد می کنیم که مسخ آنیم. از مصرف گرایی قاطبه ی ملت ایران - که فعالان هم شامل آن می شوند- که بگذریم، ما معمولا مخاطبانی کم حوصله، کم دقت، با میل به آثار کولاژ و ذوق هنری سطحی و مد روز هستیم: مشخصاتی که به عقیده ی سیدنی تارو (جامعه شناس جنبشهای مدنی)&nbsp; "ذائقه ی انسان معاصر" است. تبلیغات، جایگزین فراروایتهای عقل؛ و موجهای رسانه ای جایگزین ظرافتهای فلسفی عمیق شده است. از این رو است که فعالیتها در ایران به شدت عقیم است.</font><br><br><font size="2">برای رسیدن به هر هدفی، "تلاش" و "تمرکز" از اوجب واجبات است. پیگیری اهداف بزرگ در تاریخ جز با فشار زیاد و صبوری فرای تصور برای عاملان آن به نتیجه ی مطلوب نرسیده است. برای تاثیرگذاری بر تاریخ و تغییر روند آن راه دیگری جز تلاش فرسایشی و بلاوقفه نیست. به قول قدیسانمان نجات جهان "جز در گرداب خون و عرق" به وقوع نمی پیوندد...اما ما چه می کنیم؟ تلاشهای ما در زندگی روزمره چه چیزهاییست؟ متاسفانه بیشتر فعالان محیط زیست ایران مطالعه ی بسیار اندکی دارند. جامعه ی مدنی ایران توانایی بسیار کمی در پیگیری ایده ها و بارور کردن آنها دارد و دلیلش بسیار ساده است: ما اهل کارهایی که راحت نباشند نیستیم. نه اینکه سخت نباشند؛ به محض اینکه کار از راحتی خارج می شود با ریزش نیروی عجیبی در جامعه مدنی مواجه می شویم و همین نیروهای نیم بند را هم از دست می دهیم. کار تا آنجا خراب است که نمی توانیم یک متن یا مقاله ی ژورنالیستی که شعر و شاعری و اشک و آه در آن نیست و حداقل صغرا و کبرای علمی آن درست چیده شده را با دقت بخوانیم و به اتمام برسانیم. فعالان محیط زیست ایران بیشتر به مباحث داغ روز و "آنچه که جالب است" گرایش دارند تا به کار طاقت فرسای اجتماعی یا علمی. یک سوء تفاهم بزرگ در ایران جا افتاده و آن هم این است که فعالیت اجتماعی با تفریح و سرگرمی اوقات فراغت اشتباه گرفته می شود. لاجرم کسی که حوصله یا توان تحقیقات آکادمیک را ندارد به جماعت های ظاهرا فعال اجتماعی و محیط زیستی روی می آورد. </font><br><br><font size="2">در ادامه ی "فعالیت محیط زیستی به مثابه سلوک" می توانیم صبوری و علم دوستی را در خودمان تقویت کنیم تا اقلا جلوی پایمان برایمان روشن شود.</font><br><br><br><br><div align="center"><img src="http://cdn.elespectador.co/files/imagecache/560x373/img_ipad/cb70379b2c398582d9ebce0d710eadae.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="312" hspace="0" vspace="0" width="469"><br><br><font size="1">سیدنی تارو</font><br></div></div> text/html 2013-08-08T12:12:40+01:00 gdsabz.mihanblog.com احمد محیط زیست و شرارت ذاتی آدمی http://gdsabz.mihanblog.com/post/144 <div align="justify"><font size="2">در فیلم The Host موجوداتی درخشان و نرم از سیاره ای دیگر به زمین آمده اند، درون بدن انسانها لانه کرده اند و با ورود آنها جهان از بدی های گوناگون خلاص شده است، و از همه مهمتر، موجودات فضایی محیط زیست زمین را احیا کرده اند. در این فیلم، بر خلاف دیگر فیلمهای ژانر تخیلی فضایی، موجودات فضایی خوش رفتارند. با این حال انسانها برای بقا با آنها مبارزه می کنند.</font><br><br><font size="2">به راستی آدمیزاد خیر است یا شر؟ آیا اصولا می توان از محورِ انسانی خارج شد و به بنیان نهادن مبانی خیر و شر پرداخت؟ و یا اینکه اعمال انسان محور خیر است و باقی جملگی شرند؟ بقای انسان خیر است و هر چیزی که برخلاف آن باشد شر است؟ هر چیزی که مخل آزادی انسان باشد شر است؟ نظریه های بسیاری در این باب وجود دارد.</font><br><br><font size="2">جایگاه شرارت کجاست؟ ما می توانیم جایگاه شرارت را ترک بگوییم بی آنکه خود را نفی کنیم؟ آیا آن "من"، متکبرترین موجودان روی زمین، زاینده ی شرارت نیست؟ و آیا همه ی کارهایی که ما در شبانه روز زندگیمان انجام می دهیم، در جهت دفاع و ادامه ی "من" نیست؟ </font><br><font size="2">شرارت، عکس العمل کودکانه ی بشر است برای بودن و بقا. به "عکس العمل" بودن و به "کودکانه" بودنش خوب بیاندیشید.</font><br><br><font size="2">حفاظت از محیط زیست در بسیاری از شرایط بر خلاف منیت آدمی و بر خلاف رفاه بشر است. به عقیده ی من یکی از جاهایی که طرفداران محیط زیست راه را تا حدودی به خطا رفته اند و به نوعی آب در هاون می کوبند، اصرار معصومانه شان بر اقتصادی کردنِ مولفه های محیطی است. نمی شود. نمی توان بر شرایط آینده های نامعلوم قیمت گذاشت. آدمیزاد، زاده ی امروز خویش است. قطعا منافع اقتصادی یک سد بر درختانی که زیر آب می روند می چربد...این را می گویم تا بدانیم این راه از اساس اشتباه است که بخواهیم با عدد سازیهای مبهم، کفه ی سود اقتصادی را به نفع پارامترهای محیط زیستی سنگین کنیم. در کشورهای پیشرو هم هنوز&nbsp; این جنبشهای اجتماعیند که بر علیه صنایع مخرب دفاع می کنند و نه اساتید و مدیران اقتصادی.</font><br><br><font size="2">چیزی که باید تغییر کند برداشته شدن رابطه ی سود-زیان از فعالیتهای انسانی است، و چاره اش، کشف شرارت درونی و کنترل آن. شرارت انسانی و طمع او برای "بیشتر داشتن" و "بیشتر بودن" او را به لبه ی پرتگاه نابودی کشانده است. و این شرارت انسانی ریشه هایی بس عمیق دارد: در برنامه ریزیهای روزمره مان، در حرکات و گفتارمان، در سلام کردنمان، در خیر دیدنِ خودمان و شر پنداشتنِ مخالفانمان، در همه چیز رسوخ کرده است و بی آنکه بشناسیمش نمی توانیم مبارزه ای موثر در راه نجات زمین انجام دهیم. ما فعالان محیط زیست و طرفداران زمین پاک باید از خودمان شروع کنیم؛ از واکاوی تک تک رفتارهایمان.</font><br><br><br><div align="center"><img src="http://www.georgetowncollege.edu/georgetonian/files/2013/04/The-Host.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="275" hspace="0" vspace="0" width="423"><br><br><font size="2"> </font></div></div> text/html 2013-07-30T08:47:36+01:00 gdsabz.mihanblog.com احمد جهانی شدن و محیط زیست ایران http://gdsabz.mihanblog.com/post/143 <div align="justify"><font color="#000066" size="2">تکیه گاه جامعه شناسی سیاسی کلاسیک که حاوی دو سنتِ اصلی وبری و مارکسیستی است بر رابطه ی دولت-ملت استوار می باشد. این رابطه در سنتهای کلاسیک جامعه شناسی سیاسی، "ایزوله" است بدین معنی که "جامعه را به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته و آن را پدیده ای مجزا، دارای انسجام درونی و خود سامان بخش تلقی کرده که حول محور دولت-ملت سازمان یافته است" (Orum-1983) با این وجود از اواسط قرن بیستم مفاهیم جامعه شناسی سیاسی کلاسیک با چالشهای عمده ای رو به رو شدند که "جهانی شدن" بزرگترینشان بود. "چرخش پست مدرن" که اصطلاحی فلسفی است در جامعه شناسی سیاسی جدید خود را نمایان ساخت.</font><font color="#000066"><br><font size="2">یکی از مهمترین علل شکست در تئوریهای کلاسیک جامعه شناسی سیاسی، بحرانهای جهانی محیط زیستی بود. این بحرانها که عوامل و تاثیراتی فراملی داشتند نیازمند اعمال سیاستهایی گسترده تر از اختیارات یک دولت خاص&nbsp; بودند و ملت ها برای عبور از این بحرانها ملزم به&nbsp; رعایت آنها می شدند. این الزام، رابطه ی خطیِ دولت-ملت را ناچارا دچار خدشه نمود و نیروی سومی به نام سازمانهای بین المللی را در تصمیمات داخلی کشورها وارد کرد. اگرچه نهایتا عامل اجرای کنوانسیونها و مقررات بین المللی دولت های محلی می باشند با این حال نقش تصمیم گیری و اعمال قدرت سازمانهای مزبور چیزی نیست که از نظرها پنهان بماند.</font><br><font size="2">به عقیده ی دیوید گلدبلات سه شکل جهانی شدن محیط زیست وجود دارد. اولی آلودگی فرامرزی نظیر باران اسیدی که به وسیله ی اختیارات دولت-ملت نمی توان جلوی آن را گرفت. دومی وجود وابستگی متقابل زیست محیطی بدان معنی که وقوع حوادثی در یک نقطه می تواند برجاهای دیگر تاثیر بگذارد و حتی ممکن است تاثیراتش جهانی شود، مانند نشر گازهای گلخانه ای، و سومی تخریب منابع مشترک محیط زیستی مانند آلودگی دریا که بالقوه بر همه ی انسانهای زنده و نسلهای آینده تاثیر می گذارد.(به نقل از کیت نش 2000)</font><br><font size="2">از سوی دیگر، تشکیل "جامعه ی مدنی جهانی" از نتایج جهانی شدن است. وجود طبقه ای با دغدغه های مشابه در جهان، فعالان محیط زیست جهان را در یک جامعه ی مدنی بزرگ جای می دهد که بر سرنوشت یکدیگر در سراسر جهان موثرند. این جامعه ی مدنی جهانی در کنار بحرانهای فراملی و به تبع آن مقررات سازمانهای بین المللی در خصوص مکانیسمهای الزامی حفاظت از محیط زیست، دو بازوی اصلی حفاظت از محیط زیست در دنیای جدید می باشند. دو بازویی که متاسفانه هنوز در ایران از قوام و قدرت لازم برخوردار نیستند. به عقیده ی نگارنده، تقویت این دو بازو (ارتباط پویا با جامعه ی مدنی جهانی حافظ محیط زیست و حساس کردن سازمانهای بین المللی در دفاع از محیط زیست کشور) بر عهده ی فعالان محیط زیست کشور است؛ اگر می خواهند نقشی موثر در حفاظت از محیط زیست رو به تخریب ایران بازی کنند.</font></font><br></div> text/html 2013-07-30T07:47:45+01:00 gdsabz.mihanblog.com احمد شروع دوباره http://gdsabz.mihanblog.com/post/142 <div align="justify"><font size="2">اولین برنامه ی روتین محیط زیستی در تاریخ رادیوی ایران چندی است پایان یافته است اما اجازه بدهید از نام و نشان "<b>گفت و گوی داغ سبز</b>" استفاده کنم و در مورد محیط زیست و موضوعات متنوع پیرامون آن، اینجا با هم حرف بزنیم. به توصیه ی محمد درویش عزیز، علیرغم سختی ها، ناامیدی ها و سرخوردگی ها و دلزدگی ها می خواهم از این حوزه دور نمانم و در این ظلمتِ مرکب، به اندازه ی جرقه ای مفید باشم.</font><br><br><font size="2">احساس "مفید بودن" از کجا نشات می گیرد؟ عارضیِ اجتماع است و یا ذاتی است و به فرآیندهای تکامل مربوط می شود؟ هر چه که هست با "من" و "منیت" ارتباط دارد. "من"ی که در ارتباط با دیگران به هویت جدیدی دست پیدا می کند و لذتِ ارضای حسِ "مفید بودن"&nbsp; پاداش آن است گویا...اما فعالیت محیط زیستی را باید بر بستر کدام مفهوم تعریف نمود: "<i>منِ ارضا شده</i>" و یا "<i>من ِ نفی شده</i>" به نفع ساختار بزرگتری که محیط زیست نام دارد؟ کلیه ی بحث های محیط زیستی از همین سوالِ هویتی آغاز می شود.</font><br><br><font size="2">ما، از محیط زیست برای بقای خودمان محافظت می کنیم یا برایش ارزشی ماورای منافع مادی انسان قائلیم؟ هر پاسخی به این سوال منجر به اتخاذ استراتژیهای مختلفی در حوزه های مختلفی از جمله حقوق شهروندی، اقتصاد، امنیت و توسعه خواهد شد. فعلا به این سوال فکر کنیم تا بعد.</font><br>.<br><br><font size="2">پ.ن. فضای مجازی و شبکه های اجتماعی حوصله و مجال سرسری نخواندن و خواندنِ نوشته های بلند را از مخاطبان گرفته است. سعی می کنم کوتاه بنویسم و موجز.</font><br><br><br><div align="center"><img src="http://ecology.net78.net/wp-content/uploads/2013/02/1029.HumanEnvironment.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div></div> text/html 2013-05-01T23:29:47+01:00 gdsabz.mihanblog.com احمد کنش اجتماعی؛ تخصص؛ خردمندی http://gdsabz.mihanblog.com/post/141 <font size="2"> </font><div align="justify"><font color="#000066" size="2">برای <a href="http://samkhf.blogfa.com/" target="_blank" title="">سام خسروی فرد</a><br><br>&nbsp;اکثر موضوعات و مفاهیمِ مدرن در فرهنگ ما وارونه دریافت می شود و جملگی با تعصب خاصی آنها را وحی منزل می دانیم. اگرچه ظاهرا افکار بخشی از ایرانیان مدرن و مادی نگر شده اما در روش فکری همچنان ایمانی و نقلی با موضوعات رو به رو می شویم.<br><br>یکی از این موضوعات که نیازمند بازنگری اساسی و خردمندانه است، چند و چونِ اظهار نظر کردن است. عده ی زیادی از عامه ی مردم درباره ی موضوعاتی که اطلاعات و آگاهی درستی از آنها ندارند نظر می دهند. این اشتباه بزرگی است و از صدها سال قبل هم گفته اند که اظهار نظر بدون آگاهی، بی خردی و بی شخصیتی است. اما از طرف دیگر، کسانی هم هستند که نمی توانند به درستی تشخیص بدهند که جایگاه حرف تخصصی و حرف غیر تخصصی کجاست<font size="2">.</font> چه حرفی واقعا تخصصی است و باید اهل فن (به معنای واقعی کلمه، و نه هر مدرک داری) حدود و ثغورش را تبیین کند، و چه حرفی عمومی است و با منطق و مشاهده ی غیر تخصصی هم می توان به آن پرداخت. کدام تریبون به متخصصین اختصاص دارد و مخاطب کدام تریبونها، عمومیند.<br><br>در موضوعات مربوط به <b>جامعه و محیط زیست</b> به دلیل ارتباط ملموس و حسی عامه مردم، می توان تحلیلهایی ارائه کرد که در چارچوب غیرتخصصی، صحیح و کاربردی باشد. اینکه هر کس تا هر حرفی زد بگوییم"<i>تو در دانشگاه درس این رشته را نخوانده ای و نمی توانی حتی اسم این موضوع را هم به زبان بیاوری</i>" در مسائل مربوط به جامعه و محیط زیست صدق نمی کند. بحث تخصصی جامعه شناسی و اکولوژیک با اظهار نظر عمومی در مورد تبعات ملموس و روندهای مخرب یک پدیده ی خاص متفاوت است. در کشورهای مرجع هم فعال محیط زیست با متخصص محیط زیست و فعال اجتماعی با جامعه شناس متفاوت است و هر کدام میدان نظر و عمل خود را دارند. اما متاسفانه در ایران، کسانی که چند سال تصادفا وارد رشته ی خاصی شده اند و حالا هویتشان با مدرک دانشگاهیشان گره خورده، تلاش می کنند تا دیگران را بی سواد و ناآگاه بنامند.&nbsp; و این موضوع به نوعی دفاع ازهویتشان - اگرچه هویت کاذب- است. <br><br><br>جدا از ریشه یابی روانی این موضوع، تبعات اجتماعی حاصل از تخریب فعالان بسیار بزرگ است. دانشگاه - حتی اگر قدرتمند و دانشمند پرور هم باشد- کارکرد متفاوتی از نهادهای فعالیت اجتماعی دارد. تبختر جاهلانه و مضحک شبه آکادمیک در ایران باعث شده تا هم نظریات تخصصی راهی به جامعه و کاربردی بودن نیابند و هم فعالین اجتماعی در مواردی خود را بی نیاز از تخصص دانسته و به قضاوتهای عامیانه و اشتباه تن دهند و مردم را به سمت و سوهای نامعلوم هدایت کنند.<br><br></font> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#000066" size="2">توانایی ذهنی تفکیک میان کار تخصصی و کنش عمومی اجتماعی مستلزم "خردمندی" است؛ صفتی که نایل شدن به آن تلاش و پشتکار بسیار زیادی می طلبد و با مدارک دانشگاهی و اتیکت های مرسوم طبقه متوسط (مانند فعال، روشنفکر، منتقد و ...) به دست نخواهد آمد. <span dir="LTR" style="font-family: Arial;"></span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><font color="#000066" size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2013-04-16T06:55:53+01:00 gdsabz.mihanblog.com احمد ادامه ی گفت و گوی داغ سبز در قالب مناظره ی علمی http://gdsabz.mihanblog.com/post/140 <div align="justify"><font size="2">سلام بر دوستان سبز اندیش</font><br><font size="2">بعد از وقفه ای که در انتشار گفت و گوی داغ سبز اتفاق افتاد، مدتی است که برنامه ی دیگری با عنوان <b>مناظره ی علمی</b> و با موضوعات محیط زیستی شروع شده است. دلیل اعلام دیر هنگام آغاز<font size="2"> این سلسله برنامه ها</font> این بود که خواستیم مطمئن شویم که ادامه دار هست یا خیر، که به نظر می آید چنین باشد. </font><br><font size="2">همچنان محمد درویش کارشناس برنامه ی <b>مناظره علمی</b> است و من به عنوان سردبیر و مجری همراه شما و این برنامه هستم. و اما مناظره های علمی ما تا الان عبارتند از:</font><br></div><font size="2"><br><a href="http://iranseda.ir/FullItem/?g=1051437&amp;s=" target="_blank" title="">یوزپلنگ ایرانی در مناظره ی محمد درویش - هوشنگ ضیایی</a><br><br><br><a href="http://iranseda.ir/FullItem/?g=1056391&amp;s=" target="_blank" title="">بحران آب شیرین در مناظره ی مهدی میرزایی - معصومه ظفرنژاد قسمت اول</a><br><br><br><a href="http://iranseda.ir/FullItem/?g=1058469&amp;s=" target="_blank" title="">بحران آب شیرین در مناظره ی مهدی میرزایی - معصومه ظفرنژاد قسمت دوم</a><br><br><br><a href="http://iranseda.ir/FullItem/?g=1060703&amp;s=" target="_blank" title="">شکار حیوانات در مناظره ی محمد درویش - کوشان مهران قسمت اول</a><br><br><br><a href="http://iranseda.ir/FullItem/?g=1060887&amp;s=" target="_blank" title="">شکار حیوانات در مناظره ی محمد درویش - کوشان مهران قسمت دوم</a><br><br><br><a href="http://iranseda.ir/FullItem/?g=1063741&amp;s=" target="_blank" title="">بحران آب اصفهان و یزد در مناظره ی محمد درویش - مهندس غفوری (مدیر عامل آب منطقه ای یزد) قسمت اول</a><br><br><br><a href="http://iranseda.ir/FullItem/?g=1063848&amp;s=" target="_blank" title="">بحران آب اصفهان و یزد در مناظره ی محمد درویش - مهندس غفوری (مدیر عامل آب منطقه ای یزد) قسمت دوم</a><br><br></font><br> text/html 2013-01-02T09:38:37+01:00 gdsabz.mihanblog.com احمد پارادوکس تحریف اخبار محیط زیستی؛ نگاهی به توقیف سبزپرس http://gdsabz.mihanblog.com/post/139 <p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA"><br></span></font></p><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA">"انحرافِ خبر از واقعیت" موضوعی است که سالهای متمادی و به شیوه های گوناگون در رسانه های مختلف و در تحقیقات مربوط به حوزه رسانه بدان پرداخته شده است. پژوهشگران رسانه، علل انحراف گزارش یک رسانه از واقعیت را دلایل زیر می دانند:</span></font></p><div style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);"> </div><p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);"><font size="2"><span><span>-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"><span lang="FA">گزینش های ترکیبی: مربوط به وقایعی که ابعاد مختلفی دارد و گزارشِ یک بعد آن، متناقض با ابعاد دیگر می گردد.</span></span></font></p><div style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);"> </div><p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);"><font size="2"><span><span>-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"><span lang="FA">گزارشهای با واسطه: اینکه گزارشگر به دلایل گوناگون در محل واقعه حضور نداشته و از راههای دیگری به کسب اطلاعات در مورد واقعه پرداخته است. این کانالهای ارتباطی می توانند از شاهدان عینی تا روابط عمومی سازمانها را دربر گیرند. در این صورت نیز کانالهای ارتباطی حاوی نویزها و پارازیت هایی هستند که گزارشِ اصل واقعه را مخدوش و مختل می نمایند.</span></span></font></p><div style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);"> </div><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA">&nbsp;</span></font></p><div style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);"> </div><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA">درباره ی خبرهای مرتبط با محیط زیست، عدم حضور گزارشگر در محل وقوع حادثه بسیار <font size="2">محتمل</font> است چرا که حوزه ی مورد تحقیق به گستردگی دشتها و بیابانها و کوههای کشور می باشد و عملا هیچ رسانه ای ، هر چقدر پرتوان و فراگیر، نمی تواند چنین گستره ای را مستقیما پوشش دهد. از این رو اخبار توسط واسطه، که معمولا روابط عمومی سازمان محیط زیست و منابع طبیعی <span>&nbsp;</span>و یا بومیان هر منطقه است به دست اهالی رسانه می رسد.</span></font></p><div style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);"> </div><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA">&nbsp;</span></font></p><div style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);"> </div><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA">ملوین دفلور تئوریسین مشهور ارتباطات، در مقاله ای با نام "چگونه حقایق خبری تحریف می شوند؟" اینگونه می نویسد: "گزارشهایی که توسط روابط عمومی هر سازمانی از یک حادثه و یا واقعیت تهیه می شود اغلب نکات مبهمی دارد و بلافاصله قابل استفاده نیست. معمولا گزارشگران شخصا فرصتی برای دیدن وضعیت حادثه ندارند و حتی نمی توانند با افرادی که عملا شاهد ماجرا بوده اند مصاحبه کنند. در این گونه موارد آنها به سراغ سخنگوی مربوطه می روند و او به راحتی اطلاعاتی کتبی و یا شفاهی در اختیار آنها قرار می دهد. در حقیقت این اطلاعات به ندرت به کار می آیند.برای اینکه همه گروهها و موسسات دارای دستور کار و برنامه های خاصی هستند و نیاز به حفاظت از اجزاء و منابع خود دارند بنابراین دلایل زیادی وجود دارد که به اینگونه گزارشهای تهیه شده بدبین باشیم."</span></font></p><div style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);"> </div><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA">&nbsp;</span></font></p><div style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);"> </div><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA">بگذریم از اینکه<font size="2"> </font>به نظر می رس<font size="2">د</font> حتی روابط عمومی سازمان محیط زیست "به راحتی" همان خبرهای گزینش شده را هم در اختیار سبزپرس قرار نمی دهد. منابع اطلاعاتی<font size="2">ِ </font>رسانه ای مانند سبزپرس، به غیر از روابط عمومی سازمان محیط زیست، افراد محلی مطلع و برخی آدمهایی هستند که به دلایلی نمی خواهند (یا نمی توانند) از طرق مستقیم اداری و سازمانی خبرهایشان رسانه ای شود. افراد محلی مطلع، به دلیل شماره یک (که در بالا ذکر شد) می توانند حاوی خبرهای ضد و نقیض باشند. از سوی <font size="2">دیگر گاهی توطئه هایی نیز شک<font size="2">ل می گیرد:</font></font> افراد مطلع درون سازمانی، گاهی عاملی هستند برای کنترل و مهار یک رسانه به سود همان سازمان. به این شکل که مثلا کسی می آید و به اسم اینکه من دلسوز هستم و این اطلاعات محرمانه است و اگر سازمان متبوعم بفهمد که من به شما اطلاعات رسانده ام حسابم با کرام الکاتبین است و ...<span>&nbsp; </span>اطلاعات نادرست را عامدانه به رسانه می رساند و پس از نشر آنها، دست سازمان متبوع برای پیگیری حقوقی رسانه ی مزبور باز می شود.</span></font></p><div style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);"> </div><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA">&nbsp;</span></font></p><div style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);"> </div><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA">ممکن است این سوال پیش بیاید که: چرا یک رسانه بدون اطمینان از صحت یک خبر اقدام به انتشار آن می کند؟</span></font></p><div style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);"> </div><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA"><span>&nbsp;</span>استاندارد تایید یک خبر، انتشار آن توسط سه رسانه ی معتبر است. اما <font size="2">در </font>کشوری که تنها یک رسانه ی محیط زیستی معتبر وجود دارد چگونه می توان اعتبار هر خبر را منوط به انتشار آن توسط سه رسانه ی معتبر دانست؟! </span></font></p><div style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);"> </div><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA">&nbsp;</span></font></p><div style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);"> </div><p style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 153);" dir="RTL"><font size="2"><span lang="FA">و با تمام این تفاسیر، پرسش متناقض نمای اصلی را می توان اینگونه مطرح نمود: چگونه می توان رسانه ای را که بالذات نه می تواند شاهد عینی وقایع گزارش شده اش باشد و نه <font size="2">قابلیت تایید</font> اعتبار گزارش هایش <font size="2">را داراست</font>، به دلیل نشر اکاذیب به زیر تیغ برد؟<span>&nbsp; </span></span></font></p> text/html 2012-08-28T12:33:07+01:00 gdsabz.mihanblog.com احمد دانلود برنامه های 86 تا 95 http://gdsabz.mihanblog.com/post/138 <font style="font-weight: bold;" size="2"><br></font><font size="2">لینکهای ستون سمت چپ را دانلود نمایید:</font><font style="font-weight: bold;" size="2"><br><br><br><a href="http://iranseda.ir/FullLive/?g=967359&amp;s=%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA" target="_blank" title="">برنامه شماره 86: کتابهای محیط زیستی در نمایشگاه کتاب</a><br><br><a href="http://iranseda.ir/FullLive/?g=975764&amp;s=%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA" target="_blank" title="">برنامه شماره 87: حمایت از حقوق حیوانات</a><br><br><a href="http://iranseda.ir/FullLive/?g=978245&amp;s=%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA" target="_blank" title="">برنامه شماره 88: چالشهای ارزیابی محیط زیستی</a><br><br><a href="http://iranseda.ir/FullLive/?g=980147&amp;s=%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA" target="_blank" title="">برنامه شماره 89: پتروشیمی میانکاله</a><br><br><a href="http://iranseda.ir/FullLive/?g=982659&amp;s=%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA" target="_blank" title="">برنامه شماره 90: نقش آگاهی بخشی در فعالیت محیط زیستی</a><br><br><a href="http://iranseda.ir/FullLive/?g=983477&amp;s=%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA" target="_blank" title="">برنامه شماره 91: ترانه های محیط زیستی</a><br><br><a href="http://iranseda.ir/FullLive/?g=985727&amp;s=%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA" target="_blank" title="">برنامه شماره 92: مدیریت آب در ایران</a><br><br><a href="http://iranseda.ir/FullLive/?g=987561&amp;s=%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA" target="_blank" title="">برنامه شماره 93: اجلاس ریو و جوامع بومی</a><br><br><a href="http://iranseda.ir/FullLive/?g=991337&amp;s=%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA" target="_blank" title="">برنامه شماره 94: روز ملی دماوند</a><br><br><a href="http://iranseda.ir/FullLive/?g=995378&amp;s=%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA" target="_blank" title="">برنامه شماره 95: اخبار روز (سمفونی کارون و ...)</a><br><br><br></font> text/html 2012-07-19T02:49:31+01:00 gdsabz.mihanblog.com احمد گفت و گوی داغ سبز فعلا اجرا نمی شود http://gdsabz.mihanblog.com/post/137 <div style="text-align: justify; color: rgb(0, 51, 0);"><font size="2"><span dir="rtl">همراهان همیشگی و مهربان <span style="font-weight: bold;">گفت و گوی داغ سبز</span>! از این هفته تا پنج هفته برنامه نداریم. پس از ماه رمضان با قدرت بیشتر و کیفیت بهتر در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود. تا آن موقع، دعا کنیم که شر مخربان طبیعت از سرمان کم شود.</span></font> </div> text/html 2012-07-12T00:21:42+01:00 gdsabz.mihanblog.com احمد نود و پنجمین گفت و گوی داغ سبز: اخبار روز! http://gdsabz.mihanblog.com/post/136 <font size="2">امروز ساعت 13 در گفت و گوی داغ سبز، به همراه محمد درویش عزیز خبرهای هفته ی اخیر را مرور خواهیم کرد: از اجرای سمفونی کارون و حواشی اش&nbsp; تا روز بدون&nbsp;کیسه پلاستیکی و از تالاب نوردی در میانکاله تا باز شدن پای بازرسان سازمان بازرسی به دره زرشک.&nbsp; برنامه جالبی خواهد بود. با ما همراه باشید</font>.<br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 406px; height: 399px;" src="http://s3.picofile.com/file/7372968488/plastic_bags.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br></div> text/html 2012-06-27T12:24:15+01:00 gdsabz.mihanblog.com احمد دماوند به روایت گفت و گوی داغ سبز http://gdsabz.mihanblog.com/post/135 <div style="text-align: justify;"><font size="2">فردا پنجشنبه در استودیو ایران صدا، به مناسبت روز ملی دماوند، به چالشهایی که اکوسیستمها موجود در دماوند را تخریب و تهدید می کنند و تشریح مراسمهای مرتبط با این روز ملی خواهیم پرداخت. محمد درویش و حسین عبیری گلپایگانی در این گفت و گوی حضور دارند. با ما همراه باشید.</font><br></div><br>